ข่าว : องค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses)

รายละเอียด  : แพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส (Contact) กับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน้ำมูก น้ำลาย (Droplet) จากผู้ป่วยที่มีเชื้อโดยการ ไอ หรือจาม
     
ระยะฟักตัวของโรค : โดยเฉลี่ยประมาณ 2 วัน (อาจมีระยะฟักตัวนานถึง 3 – 4 วัน) สำหรับโรคซาร์สอาจ ใช้ระยะฟักตัว 4 – 7 วัน (อาจนานถึง 10 – 14 วัน)
     
การป้องกัน :
     
ออกกำลังกายสน่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ
     
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบ 5 หมู่
     
ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
     
แนะนำให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ปิดปากปิดจมูกเวลา ไอ หรือจาม
     
ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ก่อนรับประทาน
     
อาหาร และหลังขับถ่าย
     
ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อลดความ
     
เสี่ยงในการติดโรคผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน ประกาศเมื่อ :