กิจกรรม : โครงการหนูน้อยคนกล้า เล่นได้ เล่าเป็น ประจำปี 2561รายละเอียด :
    

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน  ได้จัดโครงการหนูน้อยคนกล้า เล่นได้เล่าเป็น  ประจำปี 2561  ในวันอังคารที่  27  มีนาคม  2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัย  และมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561    อ่าน 165 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**